1.

Paslaugos pavadinimas

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose, išdavimas.

2.

Paslaugos gavėjai

Įmonės, Europos juridinis asmuo ar jo filialas.

3.

Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslauga

Neelektroninė paslauga.

3.1.

nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)

-

3.2.

nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)

Nustatyta prašymo forma.

4.

Paslaugos teikimo trukmė

Licencija išduodama per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų , kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikiami ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

5.

Paslaugos kaina

Už licencijos išdavimą nustatytas valstybės mokestis 17 Eur.

6.

Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752), gavėjo bankas AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52388, įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą.

7.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Licencijos išduodamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44-1073),  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20d. nutarimu Nr. 618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3050).

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Licencijai gauti pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys: įmonės rekvizitai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), licencijos rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai, turimos licencijos numeris, jos išdavimo data.
  2. Renginio organizatoriaus sutikimas.
  3. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais arba licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezono metu kopija, patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

9.

Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)

Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Ugnė Šunokienė, tel. 8 441 79 221, el. p. ugne.sunokiene@silute.lt

 

10.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Veiksmų (neveikimas) gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda).

11.

Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

tel. 8 706 68090