Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

UKS19

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tiesiogiai

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Licencijos išduodamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44-1073),  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20d. nutarimu Nr. 618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3050).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

Licencijai gauti pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas, kuriame nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jei įmonė jį turi), įmonės steigėjų , vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai, juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė (nurodomi tais atvejais, kai įmonės steigėjas yra juridinis asmuo), licencijos rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai.
  2. Valstybės įmonės Registrų centro pažymos kopija (išrašo iš Nekilnojamojo turto registro) apie pastato (patalpos), kuriame vykdoma prekybos ar viešojo maitinimo veikla, teisinę registraciją.
  3. Laikinojo prekybos paviljono (kiosko) pripažinimas, kad laikinasis statinys pastatytas pagal suderintą projektą (jeigu veikla vykdoma nestacionariame pastate).
  4. Sutarties, kurios pagrindu naudojamasi patalpomis prekiauti alkoholiniais gėrimais, kopija, jei prekybos vieta yra ne įmonei nuosavybės teise priklausančiose patalpose.
  5. Daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.
  6. Valstybės įmonės Registrų centro pažyma apie gyvenamojo namo patalpų savininkus ir daugiabučio gyvenamojo namo administratoriaus pažymą apie neprivatizuotų butų nuomininkus, jeigu prekybos vieta įrengta gyvenamajame name. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 15 dienų iki prašymo išduoti licenciją pateikimo.
  7. Dokumentas (išrašas iš prieš tai dirbusios įmonės kasos knygos arba kasos kvitas, kuriuose būtų matomas įrašas apie parduotus alkoholinius gėrimus, arba sąskait-faktūra, kurioje įrašyti alkoholiniai gėrimai arba kt.) arba jo kopija, įrodanti, kad gyvenamajame name įrengtoje parduotuvėje ar viešojo maitinimo įmonėje alkoholinių gėrimų prekyba nebuvo nutraukta ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui iki paraškos gauti naują licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais pateikimo. Pateikiama tais atvrjais, kai licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais šioje prekybos vietoje išduota anksčiau kaip prieš vienerius metus nuo paraiškos gauti naują licenciją pateikimo.
  8. Transporto priemonės, kurioje įrengta parduotuvė, registracijos liudijimo kopija (pateikiama tais atvejais, kai licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išduodama įmonei, kuri nurodytais gėrimais prekiaus automobolyje-parduotuvėje).
  9. Teisės aktų nustatyta tvarka išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu.
  10. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis

arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiams, kai priimamas sprendimas išduoti licenciją).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pažymos apie tai, ar įmonė, pateikusi paraišką gauti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos biudžetui ar savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Alina Overlingaitė, tel. 8 441 79 221, el. p. alina.overlingaite@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio skyriaus vedėja Stanislova Dilertienė, tel. 8 441 79 202, el. p. stase.dilertiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

     Licencija išduodama per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų , kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikiami ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienosšį terminą neįskaitomas laikotarpis, per kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už licencijos išdavimą nustatytas valstybės mokestis 490 Eur. Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752), gavėjo bankas AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52388, įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 Prašyme nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jei įmonė jį turi), įmonės steigėjų , vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai, juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė (nurodomi tais atvejais, kai įmonės steigėjas yra juridinis asmuo), licencijos rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Būtina patikrinti besikreipiančios įmonės registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro internetinėje svetainėje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas R31