1.

Paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu, išdavimas.

2.

Paslaugos gavėjai

Įmonės, Europos juridinis asmuo ar jo filialas.

3.

Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslauga

Neelektroninė paslauga.

3.1.

nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)

-

3.2.

nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)

Nustatyta paraiškos forma.

4.

Paslaugos teikimo trukmė

Licencija išduodama per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų , kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikiami ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikotarpis, per kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

5.

Paslaugos kaina

Už licencijos išdavimą nustatytas valstybės mokestis 190 Eur.

6.

Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752), gavėjo bankas AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52388, įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą.

7.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Licencijos išduodamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44-1073),  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20d. nutarimu Nr. 618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3050).

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Licencijai gauti pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas, kuriame nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jei įmonė jį turi), įmonės steigėjų , vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai, juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė (nurodomi tais atvejais, kai įmonės steigėjas yra juridinis asmuo), licencijos rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai.
 2. Valstybės įmonės Registrų centro pažymos kopija (išrašo iš Nekilnojamojo turto registro) apie pastato (patalpos), kuriame vykdoma prekybos ar viešojo maitinimo veikla, teisinę registraciją.
 3. Laikinojo prekybos paviljono (kiosko) pripažinimas, kad laikinasis statinys pastatytas pagal suderintą projektą (jeigu veikla vykdoma nestacionariame pastate).
 4. Sutarties, kurios pagrindu naudojamasi patalpomis prekiauti alkoholiniais gėrimais, kopija, jei prekybos vieta yra ne įmonei nuosavybės teise priklausančiose patalpose.
 5. Daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.
 6. Valstybės įmonės Registrų centro pažyma apie gyvenamojo namo patalpų savininkus ir daugiabučio gyvenamojo namo administratoriaus pažymą apie neprivatizuotų butų nuomininkus, jeigu prekybos vieta įrengta gyvenamajame name. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 15 dienų iki prašymo išduoti licenciją pateikimo.
 7. Dokumentas (išrašas iš prieš tai dirbusios įmonės kasos knygos arba kasos kvitas, kuriuose būtų matomas įrašas apie parduotus alkoholinius gėrimus, arba sąskait-faktūra, kurioje įrašyti alkoholiniai gėrimai arba kt.) arba jo kopija, įrodanti, kad gyvenamajame name įrengtoje parduotuvėje ar viešojo maitinimo įmonėje alkoholinių gėrimų prekyba nebuvo nutraukta ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui iki paraškos gauti naują licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais pateikimo. Pateikiama tais atvrjais, kai licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais šioje prekybos vietoje išduota anksčiau kaip prieš vienerius metus nuo paraiškos gauti naują licenciją pateikimo.
 8. Transporto priemonės, kurioje įrengta parduotuvė, registracijos liudijimo kopija (pateikiama tais atvejais, kai licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išduodama įmonei, kuri nurodytais gėrimais prekiaus automobolyje-parduotuvėje).
 9. Teisės aktų nustatyta tvarka išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu.
 10. Laikinos prekybos vietos planą, jei prekyba alkoholiniais gėrimais bus vykdoma nestacionarioje viešojo maitinimo įmonėje.
 11. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis

arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiams, kai priimamas sprendimas išduoti licenciją).

 

9.

Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)

Ūkio skyriaus viešojo administravimo specialistas Andrius Norvaišas, tel. 8 441 79 221, el. p. andrius.norvaisas@silute.lt

10.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Veiksmų (neveikimas) gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda).

11.

Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

tel. 8 706 68090