Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KAI05

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Gyventojų prašymų dėl vietinės rinkliavos lengvatos taikymo priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Gyventojų prašymų dėl vietinės rinkliavos lengvatos taikymo priėmimas.

Gyventojo rašytinis prašymas reikalingas, jeigu:

1. Fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio nuosavybės teise valdomas ir vietine rinkliava apmokestinamas nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas, sudegęs ar netinkamas naudoti / gyventi (nėra dalies stogo dangos, ji sulūžusi, stogo konstrukcijos supuvę ir sulūžę, nėra dalies langų, nėra namo lauko durų, įgriuvusi perdanga tarp rūsio ir pirmojo aukšto, tarp pirmojo aukšto ir mansardos, nugriuvusi dalis lauko sienų, suirę pamatai, sugriuvę krosnis ir kaminas, negalimi namo šildymo būdai, nėra elektros, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų), taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 100 proc. atleidimas nuo pastoviosios ir kintamosios vietinės rinkliavos dalies. Prašymo forma 1.

2. 30 proc. arba 50 proc. atleidimas nuo pastoviosios ir kintamosios vietinės rinkliavos dalies vienišiems nedirbantiems pensinio amžiaus asmenims. Prašymo forma 2. 

3.  30 proc. arba 50 proc. atleidimas nuo pastoviosios ir kintamosios vietinės rinkliavos dalies pensinio amžiaus nedirbantiems asmenims, kurių nuosavybės teise valdomame, naudojamame, disponuojamame nekilnojamo turto objekte, esančiame Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, yra ne pensinio amžiaus gyvenamąją vietą deklaravusių ir negyvenančių asmenų (išvykę dėl darbo, mokslo, tarnybos ir kita).

Prašymus dėl lengvatos taikymo priima seniūnijų atsakingi specialistai.

Prašymus taip pat galima siųsti el. paštu, paštu.

Seniūnijų atsakingi specialistai pagal gautus prašymus ir dokumentus įvertina teisę gauti vietinės rinkliavos lengvatą.

Parengiami lengvatų gavėjų sąrašai ir pateikiami vietinės rinkliavos administratoriui.

Vietinės rinkliavos administratorius, įvertinęs ar asmuo atitinka lengvatų taikymo sąlygas, pritaiko lengvatą ir paštu arba el. paštu išsiunčia mokėjimo pranešimą.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/asr

2. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.41CD8BF53D8D/asr

3. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/asr

4. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-207 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“. https://teisineinformacija.lt/silute/document/47599 

5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/asr

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta 1 punkte nurodyta lengvata Vietinės rinkliavos administratoriui turi pateikti dokumentus, įrodančius apie nenaudojamo nekilnojamojo turto objekto būklę (registrų centro išrašo kopiją arba seniūnijos pažymą apie įvertintą nekilnojamojo turto objekto būklę, gaisro atveju priešgaisrinės tarnybos pažymą ar kt.). Prašymo forma 1.

Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta 2 punkte nurodyta lengvata, turi kreiptis į seniūniją pagal jo administruojamą teritoriją ir pateikti prašymą. Jeigu nekilnojamojo turto objekte gyvena du pensinio amžiaus nedirbantys asmenys, taikoma 30 proc. lengvata, jeigu tik vienas – 50 proc. lengvata. Prašymo forma 2. 

Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta 3. punkte nurodyta lengvata, seniūnijai turi pateikti pažymą ar kitus dokumentus, įrodančius, kad ne pensinio amžiaus asmuo negyvena pagal deklaruotą vietą (pažyma iš darbovietės, mokymosi įstaigos ar kt.). Lengvata taikoma nekilnojamojo turto objekte gyvenantiems dviem pensinio amžiaus nedirbantiems asmenims – 30 proc., o vienam pensinio amžiaus nedirbančiam asmeniui – 50 proc.

Lengvatos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Šilutės seniūnija

Lina Vismantienė

Apskaitininkė

Tel. Nr.: (8 441) 62123

Mob. tel. nr.: 8 659 08 388

El. paštas: lina.vismantiene@silute.lt

 

Juknaičių seniūnija

Natalija Domarkienė

Viešojo administravimo specialistė

Tel. Nr.: (8 441) 43542

Mob. tel. nr.: 8 656 21460

El. paštas: natalija.domarkiene@silute.lt

 

Gardamo seniūnija

Juratė Mockienė

Viešojo administravimo specialistė

Tel. Nr.: (8 441) 43292

Mob. tel. nr.: 8 686 46204

El. paštas: jurate.mockiene@silute.lt

 

Katyčių seniūnija

Viktoras Vaitiekovas

Viešojo administravimo specialistas

Tel. Nr.: (8 441) 41685

Mob. tel. nr.: 8 616 37940

El. paštas: viktoras.vaitiekovas@silute.lt

 

Kintų seniūnija

Rimonta Budrikienė

Raštvedė

Tel. Nr.: (8 441) 47389

Mob. tel. nr.: 8 659 09 483

El. paštas: rimonta.budrikiene@silute.lt

 

Rusnės seniūnija

Sandra Leliungienė

Viešojo administravimo specialistė

Tel. Nr.: (8 441) 58113,

Mob. tel. nr.: 8 656 21449

El. paštas: sandra.leliungiene@silute.lt

 

Saugų seniūnija

Kęstutis Sadauskas

Raštvedė

Tel. Nr.: (8 441) 46 845

Mob. tel. nr.: 8 659 09 488

El. paštas: violeta.astrauskiene@silute.lt

 

Švėkšnos seniūnija

Jolanta Marcinkevičienė

Raštvedė

Tel. Nr.: (8 441) 48264

Mob. tel. nr.: 8 659 09 472

El. paštas: jolanta.marcinkeviciene@silute.lt

 

Usėnų seniūnija

Virginija Šikšniuvienė

Raštvedė

Tel. Nr.: (8 441) 40116

Mob. tel. nr.: 8 659 09486

El. paštas: virginija.siksniuviene@silute.lt

 

Vainuto seniūnija

Birutė Razbadauskienė

Raštvedė

Tel. Nr.: (8 441) 44359

Mob. tel. nr.: 8 659 09487

El. paštas: birute.razbadauskiene@silute.lt

 

Žemaičių Naumiesčio seniūnija

Vaidilutė Dūdienė

Viešojo administravimo specialistė

Tel. Nr.: (8 441) 59735

Mob. tel. nr.: 8 656 21387

El. paštas: vaidilute.dudiene@silute.lt

9.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Atsakymas (sprendimas) gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Lengvata įsigalioja per mėnesį nuo prašymo pateikimo datos iki kalendorinių metų pabaigos.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas forma 1

Prašymo forma 2