Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SEN07

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą X seniūnijoje, dalyvaujant gamtosaugininkui ir komisijai.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2. "Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo"

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas yra 2008 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“

4. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 198 "Dėl Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

5. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1993-12-15 įsakymas Nr.214 "Dėl Želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklių patvirtinimo"

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas (pridedamas);

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

4. Žemės sklypo planas.

5. Patvirtintas (suderintą) želdinių pertvarkymo projektas, schema, detalusis bei specialusis planai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija apie žemės sklypą. Informacija apie želdinius.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Institucijos administracijos padalinio tarnautojas (-jai), kuris suteikia asmeniui atitinkamą administracinę paslaugą:

Gardamo seniūnija,

Liepų g. 4, Gardamas, LT-99417.

Specialistė Birutė Pocevičienė,

tel. (8 441) 43292, mob. 8 652 53685,

el. p. birute.poceviciene@silute.lt

 

Juknaičių seniūnija

Šiloko g. 3, Juknaičiai, LT-99331.

Specialistė Natalija Domarkienė,

tel. (8 441) 43 542, mob. 865621460

el. p. natalija.domarkiene@silute.lt

 

Katyčių seniūnija,

Turgaus a. 1, Katyčiai, LT-99224.

Specialistas Viktoras Vaitiekovas,

tel. (8 441) 41 685, el. p. viktoras.vaitiekovas@silute.lt

 

Kintų seniūnija,

Kuršių g. 17, Kintai, LT-99358.

Seniūnas Antanas Kližentis,

tel. (8 441)  47 389, el. p. antanas.klizentis@silute.lt

 

Rusnės seniūnija,

Neringos g. 7, Rusnė, LT-99350.

Specialistas Aleksandras Dulskas,

tel. (8 441) 58113, el. p. aleksandras.dulskas@silute.lt

 

Saugų seniūnija,

Mažosios Lietuvos g. 4, Saugos, LT-99402.

specialistas Kęstutis Sadauskas,

tel. (8 441)  46 845, el. p. kestutis.sadauskas@silute.lt

 

Šilutės seniūnija,

Lietuvininkų g.17, Šilutė, LT-99134.

Seniūno pavaduotojas Algirdas Ivanauskas,

tel. (8 441) 62121, el. p. algirdas.ivanauskas@silute.lt

 

Švėkšnos seniūnija,

Liepų a. 24, Švėkšna, LT-99383.

Specialistas Bronius Oželis,

tel. (8 441)  48 317, el. p. bronius.ozelis@silute.lt

 

Usėnų seniūnija,

Veržės g. 2, Usėnai, LT-99315.

Specialistė Žaneta Iršienė,

tel. (8 441)  40119, el. p. zaneta.irsiene@silute.lt

 

Vainuto seniūnija,

A. Baranausko g. 7, Vainutas, LT-99431.

Specialistas Zigmas Venckus,

tel. (8 441) 44 359, el. p. zigmas.venckus@silute.lt

 

Žemaičių  Naumiesčio  seniūnija,

Klaipėdos g. 1, Žemaičių  Naumiestis, LT-99207.

Specialistė Vaidilutė Dūdienė,

tel. (8 441) 59 809, el.p. vaidilute.dudiene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Šilutės rajono savivaldybės administracijos X seniūnijos seniūnas, atsakantis už administracinės paslaugos kokybę ir administracinės paslaugos suteikimą gyventojui per nustatytą terminą:

Gardamo seniūnija,

 Gardamas, LT99417,

Seniūnas  tel. (8 441) 43266,

el.p. gardamas@silute.lt

 

Juknaičių seniūnas – Alfredas Gaubys

 tel. (8 441) 58 618, faks. (8 441) 58 618

 el.p. alfredas.gaubys@silute.lt

 

Katyčių seniūnija,

Katyčių mstl., Šilutės r. sav.

Seniūnas Jonas Lukošaitis, tel. (8 441)  41 685,

el. p. jonas.lukosaitis@silute.lt

 

Kintų seniūnija,

Kintų mstl., Šilutės r. sav.

Seniūnas Antanas Kližentis, tel. (8 441)  47 389,

el. p. antanas.klizentis@silute.lt

 

Rusnės  seniūnija,

 Rusnė, LT99350,

Seniūnė Dalia Drobnienė tel. (8 441)58113,

el.p. dalia.drobniene@silute.lt

 

Saugų seniūnija,

Saugų k., Šilutės r. sav.

Seniūnas Dalia Rudienė, tel. (8 441)  46 038,

el. p. dalai.rudiene@silute.lt

 

Šilutės seniūnija,

Šilutė, Lietuvininkų g.17, LT99134,

 Seniūnas Raimondas Steponkus

tel. (8 441) 62120,

el.p.  raimondas.steponkus@silute.lt

 

Švėkšnos seniūnija,

Liepų a. 24, Švėkšna, Šilutės r. sav.

Seniūnas Alfonsas Šeputis, tel. (8 441)  48 317,

el. p. alfonsas.seputis@silute.lt

 

Usėnų seniūnija,

Usėnai, LT99315,

Seniūnas Algirdas Rauktys tel. (8 441) 40118,

 el.p. algirdas.rauktys@silute.lt

 

Vainuto seniūnija,

A.Baranausko g.7, Vainuto mstl., Šilutės r. sav.

Seniūnas Vitalijus Mockus, tel. (8 441)  44 118,

el. p. vitalijus.mockus@silute.lt

 

Žemaičių  Naumiesčio seniūnija,

Žemaičių  Naumiestis, Šilutės r. sav.

Seniūnas Virginijus Stasiulis, tel. (8 441)  59 735,

el. p. virginijus.stasiulis@silute.lt

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Gavus fizinio/juridinio asmens prašymą Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktuose numatyta tvarka.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pateikiami šie dokumentai:

1. Pateikiamas prašymas leidimui gauti (pridedamas)

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis (Žin., 2009, Nr. 62-2493), 605.2. punktas)

http://www.silute.lt/publ/paslaugos/gamtosaugininkas/zeldin.htm

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Tik seniūnijos gyventojams

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Vadovaujamasi Šilutės rajono savivaldybės administracijos X seniūnijos suderintu su Klaipėdos apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų raštvedybinių metų dokumentacijos plane nurodytu registru